22 ژوئن

واریس چگونه به وجود می آید؟

واریس چیست؟ واریس به گشاد شدن سیاهرگ‌ها گفته می‌شود. در این بیماری سیاهرگ‌های واریسی به صورت رگ‌های دراز، متورم و پرپیچ‌وخم و غالباً در سطوح درونی اندام تحتانی دیده می‌شوند. واریس، شایعترین بیماری عروقی انسان است که حدود ۲۰-۱۰٪ جمعیت را مبتلا می‌کند. بیشترین میزان شیوع واریس در زنان بین سن ۴۹-۴۰ سالگی برآورد شده‌است. […]